viernes, 19 de febrero de 2016

OIKONET COMMUNITY PARTICIPATION WORKSHOP IN SKOPJE

Day 2 of the workshop – Friday, October 16, 2015


Second day of the workshop was dedicated to visiting the site of interest – Municipality of Ilinden. The visit was organized in two parts.


First part was a meeting with the representatives of the Municipality followed by the presentation by Prof. Zinoski and representative from the urban planning department. The meeting and presentations were hosted by the Mayor of the Municipality and was held in the building of Municipality of Ilinden exhibiting a profound interest of the local administration for the strategies and tools for involvement of residents into the development of the local community. 


The representative of the urban planning department of the Municipality Ilinden presented a new urban plan for the Municipality and the plans for further development of the local community. Prof. Zinoski presented the workshop and the work done in the previous activities of the community participation work within the OIKONET framework at Faculty of Architecture in Skopje. Student have been able to ask and debate with their colleagues form the Municipality about the issues of interest and especially focusing on the concepts of future development of the local community and the involvement of the residents in the decision making.


Second part of the visit was dedicated to a direct contact and research at the site of the local community. Students interacted with the local residents querying the topics and elements of their investigation within the methodology and tools defined during the workshop session of the previous day. The results of the visit were beyond any expectation and the local residents although quite reserved and careful at the beginning seemed to be eventually very excited and eager to cooperate and work together with the students. The issues that were most interesting are the ones that have been questioning the way of transformation from a rural or semi-rural community into semi-urban or rurban community with some strong urban elements.

ОИКОНЕТ Работилница за граѓанска партицпација во Скопје

Втор ден од работилницата – петок, 16-ти октомври, 2015

Вториот ден од работилницата беше посветен на посетата на локацијата во општина Илинден. Посетата беше организирана во два дела.

Првиот дел беше организиран како средба на претставниците на општината проследено со презентации на Доц. Михајло Зиновски и претставниците на општината. Сердбата и презентациите беа во организација на градоначалникот на општината и се одржаа во зградата на општина Илинден. Притоа, беше изразен особен интерес од страна на членовите на локалната администрација за стратегиите и алатките за партиципација на жителите во развојот на локалната заедница.

Претставникот на одделот за урбанистичко планирање во општина Илинден го презентираше новиот урбанистички план за општината и плановите за идниот развој на локалната заедница. Доц. Михајло Зиноски ја презентираше работилницата и резултатите од претходните фази на процесот на граѓанска партицпација реализиран во рамките на ОИКОНЕТ мрежата на Архитектонскиот факултет во Скопје. Студентите имаа можност да постават прашања и да дебатираат со своите колеги од општината за прашања поврзани пред се со плановите и идеите за иден развој на локалната заедница и учеството на граѓаните во процесот на одлучување.

Вториот дел од посетата беше посветена на директниот контакт и истражување со локалната заедница. Студнетите, во комуникација со жителите ги дебатираа темите во фокусот на нивната работа користејќи ја притоа методологијата и алатките кои претходно беа дефинирани и усвоени на сесијата на работилницата од претходниот ден. Резултатите од посетата ги надминаа очекувањата и покрај првичната резервираност и внимателност на жителите и се чини дека истите го споделија интересот и ентузиајзмот за темата на граѓанската партиципација и соработката со студентите. Најинтересните теми се однесуваа на начинот на кој руралната или полу-руралната заедница би се променила во полу-урбана и урбана заедница со изразени градски елементи.

Посетата на општината во рамките на работилницата беше голем успех и студентите продолжија со разговорите споделувајќи ги своите забележувања и импресиите од посетата меѓу себе во текот на неформалното вечерно дружење.No hay comentarios:

Publicar un comentario