viernes, 19 de febrero de 2016

OIKONET COMMUNITY PARTICIPATION WORKSHOP IN SKOPJE

Day 3 of the workshop – Saturday, October 17, 2015

Third day of the workshop in Skopje has been focused on the organization of the collected information, materials and impressions from the second day visit to the local community in Municipality of Ilinden and conversation with residents and representatives of the municipality. The work was organized in groups developing a set of methodological steps in order to have a comprehensive and complex understanding of the issues and elements that are important for the design solutions of the urban transformations of this sub urban community.Different working groups of students should have developed set of terms that they find important and to sustain the most important aspect of the transformation of the local community.


These issues followed with the methodology developed for a detailed survey of the aspects of living and dwelling in Municipality of Ilinden gathered during the visit of the local community and the conversation with the local residents have been established as a strong methodological and conceptual background for the development of the architectural concepts and design solutions that should promote better participation of the citizens in the decision making process and especially in the process of creation of feasible solutions to their urban environment acting as a strong case of learning process with strong inclusion of citizens and development of inclusive designs growing from within the community.


After the three days of intense work during the workshop in Skopje tutors and participants of the workshop meet to reflect about the results of the workshop, the success of the methodology used, next steps to be taken and lessons learned. 
The results and deliverables of the workshop will be published in the deliverables of the OIKONET WP3 Community participation.
ОИКОНЕТ Работилница за граѓанска партицпација во Скопје


Трет ден од работилницата – сабота, 17-ти октомври, 2015

Третиот ден од работилницата во Скопје беше насочен кон организацијата на собраните информации, материјали и впечатоци од посетата на локалната заедница во општина Илинден во текот на вториот ден и разговорот со жителите и преставниците на општината.

Работата беше организирана во групи кои развиваа збир на методолошки чекори со цел да се создаде сеопфатно и целосно разбирање на темите и елементите кои се важни за проектирањето на решенијата на урбаните трансформации кај оваа приградска заедница.

Различни работни групи составени од студенти разија збир на различни термини за кои тие сметаат дека се важни и дека ги одразуваат најважните карактеристики на тарнсформацијата на локалната заедница.

Овие теми, проследени со методологија која беше развиена со цел реализација на детална анализа и анкета на апсектите на живеењето и домувањето во општина Илинден и кои беа собрани во текот на посетата на локалната заедница и во рамките на разговорот со локалните жители создадоа извонредно силна методолошка и концептуална основа за развој на архитектонски концепти и проектантски решенија кои треба да промовираат поквалитетна партиципација на граѓаните во процесот на носење на одлуки и особено во процесот на создавање на одржливи решенија во урбаната средина делувајќи како силен показател на проецсот на учење со интензивна вклученост и развој на инклузивни проектантски решенија кои произлегуваат од самата заедница.

После три дена интензивна работа во текот на скопската работилница, менторите и учесниците на работилницата се состанаа за да ги споделат своите согледувања и мислења за резултатите на работилницата, успешноста на користената методологија и следните чекори кои треба да бидат превземени.


No hay comentarios:

Publicar un comentario