martes, 5 de abril de 2016

LOCAL DISSEMINATION OF RIMINI PARTICIPATORY ACTION | CONDIVISIONE DEGLI ESITI DELL'AZIONE PARTECIPATIVA SVOLTA A RIMINI A LIVELLO LOCALE

Heriscape and OAPPCR present a leaftlet to disseminate locally the participatory action carried out in Rimini from June 2014 until March 2015.
 
Heriscape e l'Ordine degli architetti di Rimini presentano una breve brochure in italiano realizzata per diffondere gli esiti dell'attività partecipativa svolta a Rimini tra Giugno 2014 e Marzo 2015.

viernes, 19 de febrero de 2016

OIKONET COMMUNITY PARTICIPATION WORKSHOP IN SKOPJE

Day 3 of the workshop – Saturday, October 17, 2015

Third day of the workshop in Skopje has been focused on the organization of the collected information, materials and impressions from the second day visit to the local community in Municipality of Ilinden and conversation with residents and representatives of the municipality. The work was organized in groups developing a set of methodological steps in order to have a comprehensive and complex understanding of the issues and elements that are important for the design solutions of the urban transformations of this sub urban community.Different working groups of students should have developed set of terms that they find important and to sustain the most important aspect of the transformation of the local community.


These issues followed with the methodology developed for a detailed survey of the aspects of living and dwelling in Municipality of Ilinden gathered during the visit of the local community and the conversation with the local residents have been established as a strong methodological and conceptual background for the development of the architectural concepts and design solutions that should promote better participation of the citizens in the decision making process and especially in the process of creation of feasible solutions to their urban environment acting as a strong case of learning process with strong inclusion of citizens and development of inclusive designs growing from within the community.


After the three days of intense work during the workshop in Skopje tutors and participants of the workshop meet to reflect about the results of the workshop, the success of the methodology used, next steps to be taken and lessons learned. 
The results and deliverables of the workshop will be published in the deliverables of the OIKONET WP3 Community participation.
ОИКОНЕТ Работилница за граѓанска партицпација во Скопје


Трет ден од работилницата – сабота, 17-ти октомври, 2015

Третиот ден од работилницата во Скопје беше насочен кон организацијата на собраните информации, материјали и впечатоци од посетата на локалната заедница во општина Илинден во текот на вториот ден и разговорот со жителите и преставниците на општината.

Работата беше организирана во групи кои развиваа збир на методолошки чекори со цел да се создаде сеопфатно и целосно разбирање на темите и елементите кои се важни за проектирањето на решенијата на урбаните трансформации кај оваа приградска заедница.

Различни работни групи составени од студенти разија збир на различни термини за кои тие сметаат дека се важни и дека ги одразуваат најважните карактеристики на тарнсформацијата на локалната заедница.

Овие теми, проследени со методологија која беше развиена со цел реализација на детална анализа и анкета на апсектите на живеењето и домувањето во општина Илинден и кои беа собрани во текот на посетата на локалната заедница и во рамките на разговорот со локалните жители создадоа извонредно силна методолошка и концептуална основа за развој на архитектонски концепти и проектантски решенија кои треба да промовираат поквалитетна партиципација на граѓаните во процесот на носење на одлуки и особено во процесот на создавање на одржливи решенија во урбаната средина делувајќи како силен показател на проецсот на учење со интензивна вклученост и развој на инклузивни проектантски решенија кои произлегуваат од самата заедница.

После три дена интензивна работа во текот на скопската работилница, менторите и учесниците на работилницата се состанаа за да ги споделат своите согледувања и мислења за резултатите на работилницата, успешноста на користената методологија и следните чекори кои треба да бидат превземени.


OIKONET COMMUNITY PARTICIPATION WORKSHOP IN SKOPJE

Day 2 of the workshop – Friday, October 16, 2015


Second day of the workshop was dedicated to visiting the site of interest – Municipality of Ilinden. The visit was organized in two parts.


First part was a meeting with the representatives of the Municipality followed by the presentation by Prof. Zinoski and representative from the urban planning department. The meeting and presentations were hosted by the Mayor of the Municipality and was held in the building of Municipality of Ilinden exhibiting a profound interest of the local administration for the strategies and tools for involvement of residents into the development of the local community. 


The representative of the urban planning department of the Municipality Ilinden presented a new urban plan for the Municipality and the plans for further development of the local community. Prof. Zinoski presented the workshop and the work done in the previous activities of the community participation work within the OIKONET framework at Faculty of Architecture in Skopje. Student have been able to ask and debate with their colleagues form the Municipality about the issues of interest and especially focusing on the concepts of future development of the local community and the involvement of the residents in the decision making.


Second part of the visit was dedicated to a direct contact and research at the site of the local community. Students interacted with the local residents querying the topics and elements of their investigation within the methodology and tools defined during the workshop session of the previous day. The results of the visit were beyond any expectation and the local residents although quite reserved and careful at the beginning seemed to be eventually very excited and eager to cooperate and work together with the students. The issues that were most interesting are the ones that have been questioning the way of transformation from a rural or semi-rural community into semi-urban or rurban community with some strong urban elements.

ОИКОНЕТ Работилница за граѓанска партицпација во Скопје

Втор ден од работилницата – петок, 16-ти октомври, 2015

Вториот ден од работилницата беше посветен на посетата на локацијата во општина Илинден. Посетата беше организирана во два дела.

Првиот дел беше организиран како средба на претставниците на општината проследено со презентации на Доц. Михајло Зиновски и претставниците на општината. Сердбата и презентациите беа во организација на градоначалникот на општината и се одржаа во зградата на општина Илинден. Притоа, беше изразен особен интерес од страна на членовите на локалната администрација за стратегиите и алатките за партиципација на жителите во развојот на локалната заедница.

Претставникот на одделот за урбанистичко планирање во општина Илинден го презентираше новиот урбанистички план за општината и плановите за идниот развој на локалната заедница. Доц. Михајло Зиноски ја презентираше работилницата и резултатите од претходните фази на процесот на граѓанска партицпација реализиран во рамките на ОИКОНЕТ мрежата на Архитектонскиот факултет во Скопје. Студентите имаа можност да постават прашања и да дебатираат со своите колеги од општината за прашања поврзани пред се со плановите и идеите за иден развој на локалната заедница и учеството на граѓаните во процесот на одлучување.

Вториот дел од посетата беше посветена на директниот контакт и истражување со локалната заедница. Студнетите, во комуникација со жителите ги дебатираа темите во фокусот на нивната работа користејќи ја притоа методологијата и алатките кои претходно беа дефинирани и усвоени на сесијата на работилницата од претходниот ден. Резултатите од посетата ги надминаа очекувањата и покрај првичната резервираност и внимателност на жителите и се чини дека истите го споделија интересот и ентузиајзмот за темата на граѓанската партиципација и соработката со студентите. Најинтересните теми се однесуваа на начинот на кој руралната или полу-руралната заедница би се променила во полу-урбана и урбана заедница со изразени градски елементи.

Посетата на општината во рамките на работилницата беше голем успех и студентите продолжија со разговорите споделувајќи ги своите забележувања и импресиите од посетата меѓу себе во текот на неформалното вечерно дружење.