martes, 8 de diciembre de 2015

OIKONET COMMUNITY PARTICIPATION WORKSHOP IN SKOPJE

Day 1 of the workshop - Thursday, October 15, 2015


The first day of the OIKONET participatory action between the residents of Municipality of Ilinden at the brinks of Skopje has started at Thursday morning with the worm welcome by Prof. Minas Bakalcev, Dean of the Faculty of Architecture, University Ss. Cyril and Methodius in Skopje. Prof. Bakalcev in his greetings to the participants of this workshop has emphasis the importance of the community participation in the education of students of architecture and practicing architects. He welcomed the guests-participants from Faculty of Architecture, University in Belgrade and POLIS University in Tirana.


Prof. Ognen Marina, coordinator of OIKONET Partner Faculty of Architecture in Skopje has introduced the concept, idea and the activities of the OIKONET Network in front of the workshop participants. Than he the gave a comprehensive presentation of the urban development of Skopje in last hundred years through insight of urban plans and the processes that shape the city.

Prof. Mirjana Devetakovic from Belgrade presented the digital platform of the OIKONET Network and the possibilities for work and exchange of knowledge between OIKONET Partners with an emphasis to the use of the digital platform for pedagogical activities.

Prof. Mihajlo Zinoski presented the summary of the 1st session of the workshop held last year and explained in details the 2nd session of the community participation workshop in Skopje. The objective of this session is to enable students to create a universal language which should be both practical and conceptual. Both aspects will be implemented in the final outcome which will be shaped as a tool set for the enhanced participation of the local community into shaping of socially sustainable design brought afore through creation of possible and doable concepts for complex public, semi-public and private life.

Finally, Joana Dhiamandi and Silvi Jano from Faculty of planning, environment and urban management, POLIS University in Tirana present the experience from community participation workshops held in Tirana. It was a first insight for Skopje workshop participants to the working methodology that colleagues from POLIS University shared with us.


The first day of the workshop ended with the visit to the scenic Old Bazaar area in Skopje

The second day of the workshop is planned for the visit to the site and communication with residents and local authorities.ОИКОНЕТ Работилница за граѓанска партицпација во Скопје

Прв ден од работилницата – четврток, 15-ти октомври, 2015

Првиод ден од ОИКОНЕТ работилницата со граѓаните од општина Илинден која се наоѓа на периферијата на Скопје започна во четврток наутро со обраќање на Проф. д-р Минас Бакалчев, Декан на Архитектонски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Професор Бакалчев, во своето обраќање до учесниците на работилницата ја нагласи потребата од граѓанската партиципација во образованието на студентите по архитектура и професионалните архитекти. Тој ги поздрави гостите-учесници на работилницата од Архитектонскиот факултет при Универзитетот во Белград, Србија и од ПОЛИС Универзитетот во Тирана, Албанија.

Проф. д-р Огнен Марина, координатор на ОИКОНЕТ партнерот Архитектонски факултет, Универзитет Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје го презентираше пред присутните концептот, идејата и активностите на ОИКОНЕТ мрежата. Потоа, професорот имаше презентација за урбаниот развој на Скопје во последните сто години низ увид во урбанистичките планови и процесите кои го обликувале градот.
Проф. Мирјана Деветаковиќ од Белградскиот универзитет ја презентираше дигиталната платформа на ОИКОНЕТ мрежата и можностите за работа и размена на знаења помеѓу ОИКОНЕТ партнерите со нагласок на користењето на дигиталната платформа за педагошки активности.

Доц. д-р Мијало Зиноски го презентираше краткиот преглед на првата сесија на работилницата, одржана минатата година и детално ја објасни втората сесија на работилницата со граѓанска партиципација во Скопје. Целта на оваа сесија е да им овозможи на студентите да создадат универзален јазик кој истовремено ќе биде практичен и теоретски. Овие два аспекти ќе бидат вградени во крајниот резултат од работилницата кој ќе биде обликуван како збирка од алатки за поддршка на учеството на локалната заедница во обликувањето на општествено одржливо проектирање создаден низ возможни и остварливи концепти за комплексен јавен, полу-јавен и приватен дел од просторот.
Конечно, Јоана Диаманди и Силви Јано оф Факултетот за планирање, животна средина и урбан менаџмент од ПОЛИС Универзитетот во Тирана го презентираа своето искуство од работилницата со граѓанска партицпација која се одржала во Тирана. Тоа беше и можност за увид на учесниците на работилницата во Скопје во работната методологија на колегите од ПОЛИС Универзитетот.

Првиот ден од работилницата заврши со студиска посета на живописната Стара чаршија во Скопје.

Вториот ден на работилницата беше планиран за посета на локацијата и комуникација и соработка со жителите и локалната самоуправа.domingo, 22 de marzo de 2015

OIKONET: ROUND TABLE 2 IN RIMINI | OIKONET: TAVOLO DI LAVORO 2 A RIMINI

Social housing: needs and opportunities | Round table 2
The second round table was organised the 13th of March 2015.

The stakeholders participating focused the discussion on two projects and on the need of creating a stable discussion table on Social Housing, to monitorate the housing situation and evalutation the needs and opportunities.

It was a good chance to help the students with useful guidelines to elaborate their proposal of housing. On the other hand, the decision of creating a permanent round table of housing has been discussed and will be evaluated by the Strategic Plan of Rimini and other partners.


Social housing: bisogni e opportunità | Tavolo di lavoro 2

Il secondo tavolo di lavoro si è svolto il 13 marzo 2015.

I soggetti hanno concentrato la discussione su 2 progetti e sulla necessità da parte degli stakeholders che operano nell'housing sociale di costituire un tavolo di confronto permanente utile a risolvere criticità o complessità che si presentano nel corso dello svolgimento dei propri progetti.

Il secondo tavolo è stata un'occasione importante per fornire agli studenti delle linee guida strategiche per procedere con l'elaborazione della propria proposta.

Parallelamente si è deciso di valutare la costituzione di un tavolo di lavoro permanente fondamentale per monitorare il bisogno di housing, ma anche per raccogliere opportunità e risorse disponibili.

lunes, 23 de febrero de 2015

OIKONET: ROUND TABLE 1 IN RIMINI | OIKONET: TAVOLO DI LAVORO 1 A RIMINI

Social housing: needs and opportunities | Round Table 1

The 19th of February 2015 Heriscape and Ordine degli Architetti di Rimini, with the collaboration of the Strategic Plan of Rimini coortinated the first round table of social housing in Rimini in the field of OIKONET project.

Many different stakeholders participated to it: Rimini Municipality, ACER rimini, Carim Bank Foundation, Papa Giovanni Association, San Giuseppe Foundation, Slash Association, Caritas, Fratelli è possible cooperative.

The debate focuse on the 4 project selected and propose with the aim of finding sinergies and strategies to develop those proposals.

The critical points and the opportunities will be analyze deepen in the second round table.


Social housing: bisogni ed opportunità | Tavolo di lavoro 1

Heriscape e l'Ordine degli architetti di Rimini, in collaborazione con il Piano Strategico di Rimini hanno coordinato il primo tavolo di lavoro sul social housing a Rimini, nell'ambito del progetto OIKONET, il 19 febbraio 2015.

Hanno partecipato il comune di Rimini, ACER rimini, la fondazione CARIM, l'associazione Papa Giovanni XXIII, la fondazione San Giuseppe Foundation, l'associazione Slash, la Caritas e la cooperativa Fratelli è possible.

Il dibattito è stato orientato sui 4 selezionati e proposti con l'obiettivo di innescare strategie, individuare potenzialità e sottolineare aspetti critici.

Il secondo tavolo sarà l'occasione per mettere a sintesi gli aspetti individuati nel primo.

miércoles, 28 de enero de 2015

EVALUATION OF THE INTERVIEW RESULTS | VALUTAZIONE SUGLI ESITI DELLE INTERVISTE

Organising the first work table

The information collected in the interviews help the researcher to contextualize the housing situation in Rimini. Many different stakeholders are active in the social housing sector, representing different target of citizens.

Four projects or proposals of project have been selected and will be presented at the first round table, underling potentialities, evaluating possible opportunities and trying to solve critical aspect.Preparazione del primo tavolo di lavoro

Il materiale raccolto durante le interviste ha permesso di inquadrare la situazione abitativa a Rimini.
Gli stakeholders sono molto attivi nel settore del social housing, e si rivolgono a diversi target di cittadini.

Quattro progetti o proposte di progetti sono stati individuati grazie alle interviste e alla raccolta di informazioni, che si distinguono per il loro carattere di innovazione e aderenza alle specificità del territorio riminese. I quattro progetti sono stati analizzati al fine di individuare carenze e opportunità per poter essere presentati al primo tavolo di lavoro e diventare oggetto del dibattito.